Tere tulemast Puustuudio e-poodi!

Sinu ostukorv on tühi.

Skip to Main Content »

Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED

1 Üldiste tingimuste kehtivus

1.1 Üldised tingimused kehtivad PUUSTUUDIO.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja PUUSTUUDIO.ee omaniku INTARSIA OÜ (edaspidi PUUSTUUDIO.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3 Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja PUUSTUUDIO.ee vahelisi suhteid PUUSTUUDIO.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4 PUUSTUUDIO.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel pood.puustuudio.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 PUUSTUUDIO.ee ja Klient soovivad kaubelda PUUSTUUDIO.ee veebilehekülje pood.puustuudio.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. PUUSTUUDIO.ee mööblipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.

 

2 PUUSTUUDIO.ee hinnakiri

2.1 PUUSTUUDIO.ee veebilehel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Transpordi hind sõltub tellitava kauba suurusest ning on märgitud igale tootele eraldi eurodes.

2.3 Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või juurde tasuda kohaletoimetamise eest PUUSTUUDIO.ee poolt esitatud arve alusel.

2.4 PUUSTUUDIO.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

 

3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu, kogust ja toodete omadusi võib muuta.

3.3 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja/või võimalikud tekkivad lisakulutused ja/või -aeg.

3.4 Lisaks kullerteenusele on võimalik valida ka transpordiliigiks „ise järgi“. Kaubale ise järele tulles palume kaasa võtta isikut tõendav dokument või väljaprinditud tellimuse koopia. Ise järgi tulles mingit teenuse hinda ei lisandu.

Peale „Osta” nuppu vajutamist kuvatakse ekraanile Kliendi tellimuse kinnitus ning tellimuse kinnituse koopia saadetakse automaatselt tellimuses esitatud Kliendi meiliaadressile.

 

4 Tellitud kauba eest tasumine

4.1 Toodete eest saab Klient tasuda:

  • läbi internetipanga
  • läbi pangalingi
  • muul Kliendile sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadis).

 

5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Peale tasumist hakkab kehtima toote juurde kirjutatud tarneaeg.

5.2 Juhul, kui tarneaeg ei vasta toote juures esitatud informatsioonile või Kliendile teatatud tarneajale ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik PUUSTUUDIO.ee`st mittesõltuvatel asjaoludel, kohustub PUUSTUUDIO.ee teavitama Klienti tarneaja muutumisest tellimuses esitatud kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul peale informatsiooni saabumist PUUSTUUDIO.ee –sse

5.3 Kuller toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Kaup toimetatakse Teie maja või kortermaja välisukseni. Sihtkoha muutumisest on Klient kohustatud teavitama PUUSTUUDIO.ee`d enne tarneaja saabumist.

5.4 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. PUUSTUUDIO.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitab PUUSTUUDIO.ee üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab PUUSTUUDIO.ee kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile info@puustuudio.ee

5.6 Kui lepingus on ette nähtud asja vedamine, kuid sellega ei kaasne PUUSTUUDIO.EE OÜ kohustust asi Kliendini toimetada, loetakse asja Kliendile üleandmise kohustus täidetuks asja üleandmisel vedajale, kes on kohustatud asja saatmiskohast vedama (Võlaõigusseadus, § 209, p.4).

5.7 Kaubale ise järele tulles ei lisandu Kliendile mingit teenuse hinda. Sellise transpordiviisi puhul teavitatakse Klienti kaupade valmimisest meilitsi.

 

6 Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

6.1 PUUSTUUDIO.ee poolt müüdavad kaubad on valmistatud käsitööna ja spetsiaalselt valmistatud Kliendi tellimuse alusel.  

6.2 PUUSTUUDIO.ee jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa, kui ostetud kaup olid spetsiaalselt valmistatud Kliendi jaoks tellimuse alusel.

6.3 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab PUUSTUUDIO.ee endale õiguse seda mitte vastu võtta.

6.4 Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11.ptk.; paragrahv 218(2)) on Kliendil õigus esitada pretensioone.

6.5 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Kui toodet on võimalik parandada, siis Kliendil asendamist nõuda ei ole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11.ptk., paragrahv 222(1)).

6.6 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama PUUSTUUDIO.ee`d probleemist e-posti aadressil info@puustuudio.ee kirjeldusega, kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning lisama fotod defektist. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda PUUSTUUDIO.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

6.7 PUUSTUUDIO.ee ei vastuta:

* Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;

* defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

* toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

7 Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 PUUSTUUDIO.ee vastutab Kliendi ees PUUSTUUDIO.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 Klient vastutab PUUSTUUDIO.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

7.4 PUUSTUUDIO.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

7.5 PUUSTUUDIO.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (PUUSTUUDIO.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

7.6 PUUSTUUDIO.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

 

8 Muud tingimused

8.1 PUUSTUUDIO.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. PUUSTUUDIO.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

8.2 PUUSTUUDIO.ee jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, teenuste ja soodsate pakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist PUUSTUUDIO.ee andmebaasist.

8.3 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja PUUSTUUDIO.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.4 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka PUUSTUUDIO.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.